واحه

در
میانه ی
ریگستان...

گاهی کلمه
گاهی کوک
گاهی نقش
گاهی رنگ
همیشه دلتنگی...!

کلمات کلیدی

امروز مابین سردرد های میگرنی،حالت تهوع های عصبی،استرس کارهای عقب افتاده،طرح کار نکرده،اتاق مرتب نشده،هیاهوی محیط اطراف،مهمان های از راه دورآمده هیچ اتفاقی نیفتاد.

زمان گذشت،زمین از حرکت نایستاد و آسمان همان آسمان بود.

فقط من بعد از درست شش ساعت و شش دقیقه یادم افتاد که امروز جمعه بود.

چقدر دیگر خودم را نمیشناسم.

  • فاطمه.صاد

ضاقَ صدری