واحه

در
میانه ی
ریگستان...

گاهی کلمه
گاهی کوک
گاهی نقش
گاهی رنگ
همیشه دلتنگی...!

کلمات کلیدی

مثل آخرین درنای از دسته ی خود که یازده سال به تنهایی کوچ کرده و هیچ هم نوعی ندیده است...

مثل تنها وال پنجاه و دو هرتزی که از ابتدای عمر  به تنهایی شنا کرده ،آواز خوانده و هیچ جفتی نداشته است...


مثل یک تنهایی شفاف و صریح

  • فاطمه.صاد