واحه

در
میانه ی
ریگستان...

گاهی کلمه
گاهی کوک
گاهی نقش
گاهی رنگ
همیشه دلتنگی...!

کلمات کلیدی

زیادی کف خمیر دندان در دهان موقع مسواک زدن  • فاطمه.صاد