واحه

در
میانه ی
ریگستان...

گاهی کلمه
گاهی کوک
گاهی نقش
گاهی رنگ
همیشه دلتنگی...!

کلمات کلیدی

گریزی هست...؟
عشق گفت اما:راه هست و رفته ام من بار ها|

  • فاطمه.صاد