واحه

خواب نمیبرد مرا

یار نمیخرد مرا

مرگ نمیدرد مرا

آه چه بی بها گشته ام...به یاد روز های گذشته که میخواندم:

یا وفا یا خبر وصل تو یا مرگ رقیب 

بودا آیا که فلک زین دوسه کاری بکند؟


واین یعنی فنا.نابود شدنِ تمامی گزینه های روی میز..


به یادِ صد مرتبه ذکر برای وصال 

  • فاطمه.صاد