واحه

در
میانه ی
ریگستان...

گاهی کلمه
گاهی کوک
گاهی نقش
گاهی رنگ
همیشه دلتنگی...!

عزیزترینم:

تو امسال یک سال و شش ماهه شده ای

و سال پیش شش ماهه بودی

کاش هیچ گاه شش ماهه ی ارباب را فراموش نکنی

حتی اگر صد سال و شش ماهه باشی...


  • فاطمه.صاد