واحه

کشتی نجات بودنت بی نیاز از دریا و اقیانوس است.
|همین قطره قطره های اشک|

  • فاطمه.صاد