واحه

۲۹۸ مطلب قبلی آرشیو شد...

چاره  ای نبود کاغذ نبود که بسوزانمشان...باید یا آرشیو میشد یا دیلیت.دوست داشتم روی کاغذی بودند تا همه را به دریا میریختم

این  کلمات همرنگ قبلی هایند،پله ای پیشرفت نکرده ام،در حال سقوطم و نوشتن برای فراموشی همیشگی من است.


من؟مینویسم تا فراموش کنم

  • فاطمه.صاد