واحه

در
میانه ی
ریگستان...

گاهی کلمه
گاهی کوک
گاهی نقش
گاهی رنگ
همیشه دلتنگی...!

ان لِربّکم فِی أَیامِ دَهرِکم نَفَحاتٌ أَلا فتعرّضوا لهتو نسیم خوش نفس زندگیم  بودی [خواهی بود]

تعبیر عاشقانیست 

نه؟


+فعل ماضی است،ولی آینده است 

جهان به چشم برهم زدنی است 

زمان دایره وار درگذر است 

وگرنه آنچه قرار است بشود،اتفاق افتاده است...

  • فاطمه.صاد