واحه

در
میانه ی
ریگستان...

عمرا

 آندو،رنزو پیانو،کالاتروا،نورمن فاستر،فرانک گری،راجرز،آیزنمن وحتی   فرانک لوید رایت یکذره محبوب دلم.

اصلا 

اصلا 

اصلا 

  • فاطمه.صاد

سما