واحه

در
میانه ی
ریگستان...

میان ما راه درازی نیست‌: لرزش یک برگ‌.

  • فاطمه.صاد