واحه

در
میانه ی
ریگستان...

گاهی کلمه
گاهی کوک
گاهی نقش
گاهی رنگ
همیشه دلتنگی...!

میان ما راه درازی نیست‌: لرزش یک برگ‌.

  • فاطمه.صاد