واحه

در
میانه ی
ریگستان...

دلش لرزید...

  • فاطمه.صاد