واحه

در
میانه ی
ریگستان...

گر چه وصالش نه به کوشش دهند

هر قدر ای دل که توانی بکوش

  • فاطمه.صاد