گر چه وصالش نه به کوشش دهند

هر قدر ای دل که توانی بکوش