واحه

در
میانه ی
ریگستان...

استاد بیشعور خار ی است از خار های جهنم