واحه

در
میانه ی
ریگستان...

گاهی کلمه
گاهی کوک
گاهی نقش
گاهی رنگ
همیشه دلتنگی...!

چرا کسی نیست من را نازنین صدا بزند؟

یا باران....سبزه...باد:)برای مواقع بی قراری هایمان طوفان.. یا زمانی که  نفس کم آورده توی ترافیک شهر یا روزمرگی زندگی ،نسیم...

آه از آسمان...

همه ی عاشق های دنیا وقتی عشقشان پرشد و دارد سر ریز میشود باید معشوقش را آسمان صدا بزند..هر نفر باید کسی را داشته باشد که بتواند بگوید او آسمان من است....

  • فاطمه.صاد