واحه

در
میانه ی
ریگستان...

حتی اگر به رسم پرهیزکاری صوفیانه

از گفتنش امتناع کنم...

  • فاطمه.صاد