واحه

در
میانه ی
ریگستان...

گاهی کلمه
گاهی کوک
گاهی نقش
گاهی رنگ
همیشه دلتنگی...!
(مطالب تا تاریخ 94/4/1آرشیو شد!)

حتی اگر به رسم پرهیزکاری صوفیانه

از گفتنش امتناع کنم...

  • فاطمه.صاد