حتی اگر به رسم پرهیزکاری صوفیانه

از گفتنش امتناع کنم...