واحه

در
میانه ی
ریگستان...

میان نون نوشتن نویسندگان با عین عاشقی عاشقان 
من عشق را انتخاب میکنم 
بی هیچ حرفی 
بدون عین 
بدون شین 
بدون قاف 
بدون نقطه ها 
شبانگاه
که صبح امتحان نزدیک است
دیگر دل تاب این سینه را ندارد...