یکی میگفت نمیدونم کی بود و کی (چه وقتی!)

تو رابطت رو با خدا درست کن...رابطتت با خلق خدا درست میشه...