واحه

در
میانه ی
ریگستان...

آخرش روزی بهار خنده هامان میرسد...
  • فاطمه.صاد

قیصر