واحه

در
میانه ی
ریگستان...

گاهی کلمه
گاهی کوک
گاهی نقش
گاهی رنگ
همیشه دلتنگی...!

برگشت به دوران سررسید نویسی.....

  • فاطمه.صاد