واحه

در
میانه ی
ریگستان...

برگشت به دوران سررسید نویسی.....

  • فاطمه.صاد