واحه

در
میانه ی
ریگستان...

گاهی کلمه
گاهی کوک
گاهی نقش
گاهی رنگ
همیشه دلتنگی...!

از خودم بدم میااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد. 


تمام.
  • فاطمه.صاد

ببخشید خوب