از خودم بدم میااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد. 


تمام.