چرا تو مهمونیا من همش باید سفره رو پاک کنم؟:((چرا چرااا؟