واحه

در
میانه ی
ریگستان...

خشم

عجز 

تنهایی 

  • فاطمه.صاد