واحه

در
میانه ی
ریگستان...

آهای خزون داغ باغ بی بهاری

شبیه چهره ام شدم،کجایِ کاری؟

طنین موج و ساحلم،خبر نداری...

  • فاطمه.صاد