باقی کلمات تیتر ها شده اند نذر که در آینده ادا میشوند...