واحه

در
میانه ی
ریگستان...

گاهی کلمه
گاهی کوک
گاهی نقش
گاهی رنگ
همیشه دلتنگی...!

ما همیشه با این شعار که ترجیح میدهم در سلف باشم و به نماز فکر کنم به جای اینکه در نمازخانه باشم و به غذا فکر کنم اکثرا تو دانشگاه اول غذا خوردیم بعد رفتیم نماز.


خدایا خودت راه راستو به سمت ما کج کن..میگن نماز مثل لیمو شیرینه هرچی از اول وقتش بگذره تلخ تر میشه...

  • فاطمه.صاد