واحه

در
میانه ی
ریگستان...

من که جز تو کسی را ندارم پس چرا تو را هم ندارم؟

  • فاطمه.صاد

تماما مخصوص