تو برای ما،،،


برای ما خاک نشینان زمین گیر و غریب 

که در وسط آسمان،آسمان را فراموش کرده بودیم...