واحه

در
میانه ی
ریگستان...

هر فسادی که در عالم افتاد ،از این رو بود که،یکی،یکی را معتقد شد به تقلید یا منکر شد به تقلید.


شمس تبریزی 

  • فاطمه.صاد