هر فسادی که در عالم افتاد ،از این رو بود که،یکی،یکی را معتقد شد به تقلید یا منکر شد به تقلید.


شمس تبریزی