واحه

در
میانه ی
ریگستان...

گاهی کلمه
گاهی کوک
گاهی نقش
گاهی رنگ
همیشه دلتنگی...!

هر فسادی که در عالم افتاد ،از این رو بود که،یکی،یکی را معتقد شد به تقلید یا منکر شد به تقلید.


شمس تبریزی 

  • فاطمه.صاد