_دین داری...دین داری... می شود دین دار خیلی چیزها را نداشته باشد؛ انگشتر،جای مهر روی پیشانی،محاسن،عبا و عمامه...اما بدان! دین دار حکما دین دارد... جوان!اوج دین داریِ ابوالفضل العباس،که آقای همه ی لوطی های عالم است،می دانی کجا بود؟ ختم دین داری اش کنارِ علقمه بود.جایی که اصلش دست نداشت،تا دستش انگشت داشته باشد؛ اصلش انگشت نداشت تا انگشتش انگشتر عقیق و فیروزه داشته باشد...


+اصلا محرم برا دل ما نعمته.دلمون وقتی از اتفاقای دنیا و این آواری که داره رو سرمون خراب میشه پره. دنیا لالمونی گرفته و مثل یه کرکس رو لاشه ی مظلوما منتظره وحشی گریه.بغض گلومونو گرفته چشامون پرشده و داریم میمیریم.اگه از غصه نمیریم چی؟اگه واقعا ما ازین غصه ها نمیریم چی؟این غصه ،غم این چشا واقعا قالب تهی کردن داره و وقتی ما هنوز زنده ایم و سرمون به روزمرگی خودمون گرمه یعنی یه جای کار اشکال داره...