واحه

در
میانه ی
ریگستان...

گاهی کلمه
گاهی کوک
گاهی نقش
گاهی رنگ
همیشه دلتنگی...!

همه چیز درست خواهد شد

و شب ِ تاریک نیز

از چراغ ِ ترَک‌ خورده 

عذر خواهد خواست ...سید علی صالحی

  • فاطمه.صاد

به دلیل چشم هایش