همه چیز درست خواهد شد

و شب ِ تاریک نیز

از چراغ ِ ترَک‌ خورده 

عذر خواهد خواست ...سید علی صالحی