واحه

در
میانه ی
ریگستان...

گاهی کلمه
گاهی کوک
گاهی نقش
گاهی رنگ
همیشه دلتنگی...!

مامان اعتقاد دارد آدم میتواند با هر جور آدمی دوست شود.میتواند دوست شود اما رفتار های بد  او را یاد نگیرد و تنها اخلاق خوبش رویش تاثیر بگذارد.من قبول ندارم.قبل تر ها میگفتم دوست که شدیم  رفیق که نمیتوانیم بشویم بقیه به من میگفتند تو با کلمات بازی میکنی اما برای من این دو یکی نبودند.

دوست زیاد داشتم .از همان هر جور ها.بد حجاب،سطحی،پرخاشگر،قرتی .

اما 

چند روز پیش که یکیشان توی چشمانم زل زد و به چادرم توهین کرد،به پیامبرم تو هین کرده به قرآنم و حتی به خدا....

فهمیدم مامان ها هم گاهی همه چیز را نمدانند.


*دلم شکسته است.

*ضاقت صدری...

*سلم لمن سالمکم

*یارفیق من لا رفیق له

  • فاطمه.صاد