چه شد از من سفر کردی؟

چه شد این واحه ی تاریک قلبم را رها کردی؟

بیا در من بسوز ای آتش هستی

بیا تنها تو با من باش 

هستی سخت بی روح است...