واحه

در
میانه ی
ریگستان...

چه شد از من سفر کردی؟

چه شد این واحه ی تاریک قلبم را رها کردی؟

بیا در من بسوز ای آتش هستی

بیا تنها تو با من باش 

هستی سخت بی روح است...

  • فاطمه.صاد

آه

ع.ص