دلکم!بعضی بی نهایت ها از بی نهایت ها بزرگ ترند.بی نهایت .یادت می ماند؟