هیچ موجودی از هیچ موجود دیگری راضی نمی‌شود، مگر به وساطت مقام امام هشتم؛ هیچ انسانی به هیچ توفیقی دست نمی یابد و خوشحال نمی شود، مگر به وساطت مقام رضوان رضا (سلام الله علیه)؛ و هیچ نفس مطمئنه ای به مقام راضی و مَرضی بار نمی‌یابد، مگر به وساطت مقام امام رضا! او نه چون به مقام رضا رسیده است، به این لقب ملقّب شده است! بلکه چون دیگران را به این مقام می‌رساند، ملقّب به رضا شد...

+ایت الله جوادی آملی


چقدر خوشبختیم که تو مولامونی ،نه؟:)

+یا ایتها النفس المطمئِنه...إِرجعی إِلی ربک راضیةً مرضیه فَادخلی فی عبادی وادخلی جنتی:)