آخر او که نیاز شکم مرا و نفت و سماور و چای امروز مرا از میلیون ها سال پیش تهیه کرده ،آیا نیاز دل من و روح من را از من دریغ میدارد؟