اسم تو مثل یک سیلی محکم به مغزم میخورد.چشمانم پر میشود.اسم تو هم کنار اسم دختران دیگری نوشته میشود.اسم تو میرود کنار اسم آتنا،کنار دختر بچه ای که تو ی باغ زندانی شد و در طول روز چندبار مورد تجاوز قرار گرفت،کنار اسم غزل های در گور خفته.


دور نیست روزی که اسم تورا بیاورند و تنهایی و عجز و خشم و مظلومیت بجوشد و فریاد بای ذنب قتلت شنیده شود...


بگو به من یه کدامین گناه؟بای ذنب قتلت؟


بنیتا روز دخترت مبارک.