واحه

در
میانه ی
ریگستان...

بى‏‌امیدم، تاب رفتن هست،

باامیدم، پاى رفتن نیست...