بى‏‌امیدم، تاب رفتن هست،

باامیدم، پاى رفتن نیست...