*من الآن یک حرف عجیب به شما بزنم، روز قیامت جای عمل هست یا نه یا جای حساب‌و‌کتاب است؟ بفرمایید... می‌شود من روز قیامت یک دور رکعت نماز قضا، همان‌جا درجا بخوانم یک اثری داشته باشد؟ بله؟ می‌شود من یک پولی صدقه بزنم همانجا اثر داشته باشد؟ بله؟ نه داریم صحبت می‌کنیم دیگر، واقعاً می‌خواهم ببینم شما برای عملی در روز قیامت اثری قایل هستید؟! اصلاً روز قیامت دیگه هیچ کاری نمی‌شود کرد! غیر از یک عمل، خیلی عجیب است!

یک کار روز قیامت اثر دارد و چه‌بسا موجب بخشودگی تمام گناهان انسان بشود. آن عمل چیست؟ حُسن‌ظن به خداست! یعنی امید! یعنی نبود یأس! که وقتی طرف را در روایت دارد دارند می‌برند سمت دوزخ، برمی‌گردد پشت سرش را نگاه بکند، می‌فرماید بندۀ من چرا پشت‌سرش را نگاه کرد؟ می‌گوید خدایا فکر نمی‌کردم من رو عذاب کنی. می‌فرماید من به خاطر همین بخشیدم!

دارند میبرندم سمت دوزخ... نگاهت میکنم.نجاتم میدهی؟+ ارْحَمْ مَنْ رَأْسُ مَالِهِ الرَّجَاءُ 

+سِلاحُهُ الْبُکاءُ

*حاج آقای پناهیان