+دیدی رفت؟

_دیدی رفتنی بود؟


دو دیگاه متفاوت...


سنجاق:آنچه نزد شماست فنا می شود و آنچه نزد خداست ماندنی است .