+وقتی نگاهم به تو نیست:


1.دیده را فایده آنست که دلبر بیند.بیشک 

2.دیده اید تلنگر هایی را که به آدم میزنند گاهی چه به موقع است؟چه به هدف میخورد؟

3.بیشک سوره ی توحید سوره ی معرکه ایست.نگاه خدا توی این سوره چیست؟زاویه دیدش چیست؟جز این است که فقط و فقط خدارا در این عالم ،عامل و موثر بدانیم.تنهای تنهای تنها؟

4.تکرارا و تاکیدا مینویسم... در هر درد و رنج درسی است،تا درس آن را یاد نگیریم آن درد از بین نمیرود.


واگویه های شبانه