+ما را به جز تو در همه عالم عزیز کیست؟


_مارا به جز تو در همه عالم عزیز نیست...