انگار این نور ،این رسیدن ها جایی فراتر از زمان و مکان است.تا از خود نگذریم و به اقرار نرسیم،،، تا ته دلمان نگوییم انی کنت من الظالمین،،،این نور را در دل ما روشن نمیکنی.+خدا پای عهد پست قبلم ماند.پای همان افعال آینده.بعدتر ها شاید نوشتم که چگونه خدا پای عهد میماند چگونه سنتش تغییر نمیکند و عهدش را  نمیشکند.