در میانه ی خشم

عجز 

تنهایی

اسیرم


بعدتر ها اینجا مینویسم که چگونه آب خنک روی دلم خواهی ریخت و آرامم خواهی کرد.

(زمان افعال هم رازی بماند بینی و بینک)

+اعتکاف از توع علمیش هیچ گاه نرفته بودم که  اگر"خدا بخواهد"قسمت خواهد شد.