یاران شتاب کنید...

گویند قافله ای در راه است

که گنه کاران را در آن راهی نیست 

آری گنهکاران را راهی نیست،

اما پشیمانان را میپذیرند.. 


*ای بهترین احسان کنندگان