دنیا بادش را گرفت

طوری نشود که انقدر باد کنیم که طوری بشود که خدا بادمان رابگیرد


سنجاق: ای بهترین فرو فرستادگان

قرآن را از حق

باران را از آسمان

و

اشک را از چشم