نکند روزی بیاید که وقتی پیشانی بند "رفیق"،"شهید"و "عاشق" را به  پیشانی دوستانت میبندی روی پیشانی ام برچسب "مدعی"بزنی؟نکند......