دارم با همه دنیا حس غریبی میکنم.

به جز تو که انگار آشناتر از من به منی.

اولین نسیم  زندگی میمونی بعد غبار مرگ...


ارتباط اتفاقی فراز های جوشن با پست ها م  داره این نتیجه رو به ذهنم میرسونه که اصلا اتفاقی نیست....


چشمام درد گرفتن،میگرنم اوج گرفته از جواب دایرکت دادن تو اینستا ،خسته ی خستم.خسته از آب تو هاون کوبیدن.


راستی تازه امروز بعد این همه خستگی ساعت از دوازده گذشته دارم میرم که بخوابم یادم اومد که چقدر دوستت دارم حضرت آسمان...