او شاخه گلی لایِ کتاب، اما من؟

از ماه پلی به آفتاب اما من؟

او سیر تکامل قشنگی دارد

نقاب

قاب

آب

اما من...؟

احسان افشاری