میخواهمت چنان که شب خسته خواب را...


گفته بودم دنبال کلماتی هستم که بگویم چقدر؟

کلماتی که ریشه در زمین و شاخه در آسمان داشته باشند